วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555


- ดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ
- คุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ( เวรวันพุธ )
- ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติฯ ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมฯ ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติฯ ป.4/1, ป.4/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมฯ ป.4/1, ป.4/2
- เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะครูเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฎิบัติงาน

วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555
- พบผู้อำนวยการโรงเรียนยื่นใบส่งตัว
- แนะนำตัวหน้าชั้นเรียน
- พบครูพี่เลี้ยงประจำหลักสูตร และรับตารางสอนแต่ละช่วงชั้น
- เข้าร่วมประชุมพร้องกับคณะครู
- ดูแลนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวณเขตรับผิดชอบ
- คุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
- ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาตร์ ป. 4/1
- เข้าร่วประชุมกับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ
- จัดห้องป. 4/2
- ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

ตารางสรุปภาระงานการสอน


ตารางสรุปภาระงานการสอน
วัน
    
      เวลา
1
08.30-09.30
2
09.30-10.30
3
10.30-11.30พัก

กลาง

วัน
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์

สังคม
ป.6/2
ประวัติ
ป.6/2
อังคาร

ประวัติฯ
ป.6/2


สังคม
ป.4/1


พุธสังคม
ป.6/2

สังคม
ป.4/2

พฤหัสบดี


ประวัติ
ป.4/1
ศุกร์

ประวัติ
ป.4/2